ഞങ്ങളുടെ ടീം

അമോദ് ആനന്ദ്

ഡയറക്ടർ

കൂടുതൽ അറിയുക

അമോൽ ആനന്ദ്

സിഇഒ

കൂടുതൽ അറിയുക

നിഷി ചന്ദ്ര

തല - മാർക്കറ്റിംഗ്

കൂടുതൽ അറിയുക

സുമിത് സിംഗ്

ഹെഡ് - ചാനൽ വിൽപ്പന

കൂടുതൽ അറിയുക

ഞങ്ങൾ നിയമിക്കുന്നു!

ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം മാർക്കറ്റിംഗ് / സെയിൽസ് ഇന്റേൺസ്, ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജർമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബാഗ് meghna@loomsolar.com ൽ അയയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 9871628773 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക